Selamat Datang,...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tiada ungkapan yang indah selain ucapan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terkira. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau.

“ Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji - Mu dan menyucikan nama – Mu? “ Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”… [ Al Baqarah : 30 ]

Creative Problem Solving

Posted under Artikel on : 26/01/2017 15:02:41
Setiap perjalanan kehidupan ini akan menemukan sebuah masalah, dan setiap permasalahan itu ada solusinya. Kesempatan ini akan disampaiakan bagaimana strategi dalam menyelesaikan setiap masalah.  Apa langkah dan bagaimana tahapannya ? Yo ikuti uraian berikut :

comments

Al Qur'an Bekal dan Tuntunan Dalam Berda'wah

Posted under Artikel on : 31/12/2016 10:28:13

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Di samping itu Dia juga memberikan bekal kepada manusia dengan bekal yang memandunya supaya dapat menjalankan  tugas kekhalifahan, yakni Al-Qur’an Al-Karim.

Al Qur'an adalah pedoman hidup manusia dalam mengarungi tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 185. Namun demikian yang mampu mengambilnya sebagai petunjuk hanyalah orang - orang yang bertaqwa ( QS. Al Baqarah : 2 ).


comments

Wakaf Menuai Berkah Dunia - Akherat

Posted under Artikel on : 23/12/2016 15:12:13

Pada suatu saat Umar bin Khattab, Sahabat Rasulullah SAW memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Lantas ia mendatangi Rasulullah dan berkata: “Aku telah mendapatkan sebidang tanah yang paling berharga, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Jika engkau menghendaki, wakafkanlah tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan sedekahkan hasilnya”.

comments

Bahaya Lidah

Posted under Artikel on : 24/11/2016 08:56:09
Afatul lisan adalah dua ungkapan kata yang memiliki arti bahaya lidah, hal ini bukan berarti lidah selalu membawa mudhorat bagi manusia, karena lidah juga bermanfaat bagi manusia. Dengan lidah seseorang dapat berbicara dan menyampaikan maksud yang diinginkan. Namun harus disadari pula bahwa betapa banyak orang yang tergelincir karena lidahnya, akibat ketidak mampuan pemilik lidah menjaga dari ucapan dan kata-kata yang keluar dari lidah tersebut. Karena itu sangatlah urgen dalam kehidupan seorang muslim memahami bahaya dari lisan sebagaimana juga memahami akan manfaat lisan tersebut.

comments

Birrul Walidain

Posted under Artikel on : 23/11/2016 15:53:42

Birrul Walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, kebaikan tersebut mencakup dzahiran wa batinan dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia. Wajibatul walid (kewajiban orang tua) ialah orang tua berkewajiban mempersiapkan anak-anaknya agar berbakti kepadanya. Sabda Rasulullah "Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya". 

comments

081617316776
D42042C1
08561305335
admin@alfarras.org